शारदा नगरपालिकामा सरसफार्इका लागि फाेहर मलार्इ केन्द्रकाे अभियान